Стратеги

 

 Алсын хараа

Олон улсын жишиг, ажил олгогчийн шаардлагад нийцсэн мэргэжлийн өндөр ур чадвартай ажилтан бэлтгэх

 

Эрхэм зорилго

      Нийгэмшүүлэх ажлын хүрээнд хүмүүжигчдэд мэргэжлийн боловсрол олгож, ажлын байраар хангах, гэмт хэргийн улмаас иргэн, хуулийн этгээдэд учруулсан хохирлыг нөхөн төлөх боломжийг бүрдүүлэх, эзэмшсэн мэргэжлээрээ хөдөлмөрийн зах зээлд өрсөлдөхүйц мэргэжлийн ур чадвартай ажилтан бэлтгэхэд оршино.