МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТ-ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТӨВИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ИЖ БҮРЭН ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын болон Хяналт шалгалтын газрын 2021 онд батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу Мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн төвийн үйл ажиллагаанд 2021 оны 03 дугаар сарын 9-12 ны өдрүүдэд “Төлөвлөгөөт хяналт шалгалт” хийгдэж байна. Шалгалтын зорилго нь төвийн үйл ажиллагааны явц, хууль тогтоомж, тушаал шийдвэрийн хэрэгжилт тэдгээрийн биелэлтийн үр дүнг тооцох, алба хаагчдын албаны бэлэн байдал, цэрэгжилч, жагсаалч байдал, сахилга хариуцлагыг үнэлэн зөвлөх, зөрчлийг арилгуулахад чиглэгдсэнболно.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button